Vinterbadefaciliteter på Sønderstrand Signe Bekker Dhiman

Signe Bekker Dhimann

Af Signe Bekker Dhiman
Medlem af kultur- og fritidsudvalget

I de sidste par måneder har vinterbadefaciliteter på Sønderstrand ad flere omgange fyldt, både i byrådets kultur- og fritidsudvalg, i økonomiudvalget, i byrådet og i medierne, fordi vi har stemt imod på nuværende tidspunkt at stemme imod frigivelsen af midlerne til at sætte byggeriet i gang.

Det har vi gjort, fordi vi ikke er sikre på, at hverken placeringen eller udformningen af faciliteterne er hensigtsmæssige. Dette har vi først haft mulighed for at gøre indvendinger imod, da sagen i januar kom til behandling i udvalget i januar. Eller – “behandling” er så meget sagt, for vi skulle sådan set bare sige pænt “ja tak” og frigive midlerne, og det syntes vi simpelthen ikke var godt nok. Processen har ikke været god nok. Faktisk har den slet ikke været der.

Grunden til, at sagen er aktuel i år er, at det samlede byråd i efteråret 2020 afsatte 2,8 mio. til vinterbadefaciliteter, toiletforhold og videoovervågning på Sønderstrand. I økonomiudvalget fremgik det i november, i opsamlingen på budgetforliget, at der var deadline for behandling i udvalget i maj 2021.
Sideløbende havde vi i udvalget i 2018 arbejdet med en helhedsplan inkluderende vandsportsarena/badefaciliteter – en sag, der gik i stå i 2018, men som vi satte midler af til at arbejde videre med i 2021. Der var deadline for udvalgsbehandling i februar 2021. Altså tre måneder inden, vi i udvalget skulle have projektet om vinterbadefaciliteter klar.

Det var en rækkefølge, som var logisk for os, eftersom det tilbage i 2018 havde været tydeligt, at der måske ikke var den fornødne opbakning til et vandsportscenter fra interessenterne; dermed forventede vi, at vi i foråret 2021 ville vide, om det giver mening at arbejde videre med projektet – og i så fald, hvor stort det skulle være, og hvem det skulle kunne rumme.

Vi vidste, at vinterbaderne tilbage i 2012, hvor Povl var formand for udvalget, syntes, at en placering svarende til den, hvor en evt. vandsportsarena er tænkt placeret, ville være ideel for dem. Derfor gav det for os god mening at arbejde ud fra de tegninger, Vikingeklubben fik lavet den gang.

Allerede ved vedtagelse af budgettet blev vi opmærksomme på, at der nok allerede var en proces igang omkring vinterbadefaciliteter; ikke, fordi vi havde hørt noget om det i udvalget, men fordi vi jo lige som alle andre borgere hører “the talk of the town”.
Derfor anmodede vi i oktober om at få en status på både vinterbadefaciliteterne og vandsportsarenaen på udvalgets dagsorden. Anmodningen blev modtaget, men der kom ingen sager på dagsordenen – angiveligt fordi forvaltningen ikke havde kunnet nå det. En måned senere modtog udvalget på mail en tidslinje over udvikling af vinterbadefaciliteter. Vi gjorde opmærksom på, at vi det, vi efterspurgte, var en sag på dagsordenen, og anmodede derfor endnu en gang om dette – uden resultat.

Vi finder det dog interessant, at det af tidslinien fremgår, at Vikingeklubben i marts 2019 ikke finder en placering i bastionen god, hvorefter de i juni 2019 peger på en placering i trappen ved siden af bastionen som en midlertidig løsning, indtil vandsportsarenaen kan etableres ved molen. Indtil dette tidspunkt har borgmesteren været eneste deltagende kommunalpolitiker.
I juli 2020 deltager formand og næstformand fra kultur- og fritidsudvalget i et møde med repræsentanter fra foreningen, hvor de to iflg. tidslinien tilkendegiver, at “det politisk skal besluttes, hvorvidt der skal arbejdes videre med et konkret projekt, og i givet fald i hvilket omfang”.

For os at se vil det næste skridt her have været, at formandsskabet havde fået forvaltningen til at lave et punkt til drøftelse af sagen i udvalget – i så fald havde vi alle haft tilnærmelsesvist samme viden, inden vi gik til årets budgetforhandlinger. Det skete ikke. Ligesom det heller ikke skete, efter vi efter indgåelse af budgetforliget anmodede om at se sagen. To gange.

I januar kom sagen så endelig på dagsordenen – troede vi.
Men det var ikke et punkt på dagsordenen, hvor sagen skulle drøftes, hvor vi ville blive præsenteret for forskellige forslag eller bare i det hele taget have mulighed for at tage ejerskab for sagen – og med en for udvalget fraværende proces og en mangelfuld sagsfremstilling, kunne vi ganske simpelt ikke stemme for at frigive midlerne.

Vi står naturligvis ved budgetforliget og mener, der i år skal opføres vinterbadefaciliteter (og naturligvis toiletter og videoovervågning) – men det skal være et offentligt tilgængeligt projekt, som også placeringsmæssigt giver mening. Og hvor vi ikke kommer til at ærgre os over, at de “midlertidige faciliteter”, som vinterbaderne har affundet sig med placeringen af, imens de venter på en bedre placering i et vandsportscenter, pludselig bliver deres varige og eneste faciliteter, fordi vandsportscenterets andre interessenter viser sig – om 3 måneder – ikke at være så interesserede?

Denne tilgang var et mindretal i udvalget ikke enige i, og formanden begærede derfor sagen i byrådet, hvor han i øvrigt sikkert ville have haft et flertal for at “tromle sagen igennem”. Så langt kom den dog ikke, da han forinden trak sin anmodning tilbage, og vi i udvalget skulle behandle sagen igen.
Både vi og borgmesteren tilkendegav i de mellemliggende mailkorrespondancer at ønske en dialog i udvalget. Derfor undrede det os meget, at det var præcis den sammen sag, med samme begrænsede materiale og samme indstilling, vi blev præsenteret for igen på vores februar-møde, og at vores ønske om på mødet at kunne finde fælles fodslag i et ændringsforslag overhovedet ikke vant genhør.
Derfor skulle vi på det seneste byrådsmøde forholde os til præcis den samme mangelfulde sag, som vi har stemt imod to gange i udvalget. Vi var ikke alene om at kunne se det problematiske i sagens tilblivelse – men det endte med kun at være SF og Enhedslisten, der stemte imod projektet sammen med os.

Først var processen -som beskrevet- fraværende. Så kom der -også i medierne- en form for proces, jeg næppe har været alene om at synes, var træls.
Det eneste gode, der er at sige om den, er vist, at der da så i det mindste kom noget debat med flere interessenter i det offentlige rum. Den debat har jeg forsøgt at lytte til, og den har gjort mig klogere, bl.a. på, at vinterbadefaciliteter ikke bare handler om en sauna på en strand – men også om vanddybder, muligheden for at blive skærmet, for at man kan lægge sit tøj fra sig der, hvor man går i vandet, uden at det blæser i havet osv. Kort sagt; at en placering af faciliteter inde på Sønderstrand også kræver en udvidelse af faciliteterne ude på vandet; altså på badebroen.

Men sådan er det jo med den slags udfoldende og inddragende processer; undervejs opstår der ting, der skal undersøges og afklares – måske også integreres i projektet. Måske er mange af tingene blevet drøftet under vejs, i en proces, vi som udvalgsmedlemmer ikke kender til eller har været en del af. I så fald er man ikke nået i mål med at finde løsninger på de udfordringer, vi både har kunne læse om i aviserne og fået borgerhenvendelser om.

Det er lige præcis sager som denne, der gør det tydeligt, at vi vil noget andet, end Venstres måde at køre tingene på. Vi ønsker, at der kommer en tillid til fagudvalgene, der, under ledelse af kompetente og ansvarlige udvalgsformænd, arbejder med og udvikler projekterne – for det lader til, at Venstre tror, at Thomas Andresen er kommunalbestyrelsens eneste gyldige medlem.
Det håber vi, at borgerne giver os mandat til at gøre op med, ved det kommende kommunalvalg.

 

Kommentar

  • Jens Peder Hansen

    Hej, jeg synes det er en god ide at tænke hele bade sagen igennem, det kan ikke kun være få vinterbadere de styrer dette forløb.
    Jeg går selv meget, i hele Corona nedluknings perioden har næsten alle offentlige toiletter været vinterlukket. De var ikke åbnet om dagen. Stierne rundt om i kommunen bliver ikke vedligeholdt, så for mig ser det ud til at de fleste folkevalgte ikke bevæger sig til fods rundt i kommunen. Så jeg er for at man kigger på hele området. Bare det ikke bliver lagt i syltekrukken, som man har for vane i administrationen. Hilsen og held og lykke

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Copyright © 2021 Socialdemokratiet Aabenraa Kommune