Andrea Terp : 11112021 Regionspolitik er vigtigt

Regionspolitik er vigtigt

Nogen kalder valget til Regionsrådene for ”skyggevalget” til valget til byrådene.

Men valget er bestemt lige så vigtigt. Det handler om vores sundhed og de 5 regioner

råder hvert år over 130 mia. kroner. Heraf går langt de fleste penge til

sundhedsvæsenet.

De er udfordringer i sundhedsvæsenet. Det er svært at rekruttere læger, sygeplejersker

og andre sundhedsfagligt personale både til sygehusene, til psykiatrien, til almen praksis

m.fl. Kommunerne har de samme udfordringer i forhold til rekruttering af

sundhedsfagligt personale.

Der er samtidig en stigning i behovet for behandling både på sygehusene, i psykiatrien og

i almen praksis.

Sundhedsvelfærden er derfor under et voldsomt pres. Det skal vi have ændret på.

Den nylige afsluttede sygeplejekonflikt viser tydeligt, at velfærdfagene, der historisk og

stadig overvejende er kvindefag, altid har været dårligt lønnet. En ordentlig løn, der

afspejler kompetencer og kompleksitet, er afgørende for at der er søgning til

uddannelserne. Og vigtig i forhold til, at fastholde og udvikle dygtige medarbejdere.

Et godt arbejdsmiljø er en forudsætning for trivsel. Ingen medarbejdere har lyst til, at

arbejde på en arbejdsplads, hvor der ikke er anerkendelse og mulighed for fleksibilitet.

God trivsel blandt medarbejdere er en forudsætning for, at patienter m.fl. oplever, at

der bliver taget ordentlig hånd om deres sygdom og om dem som hele mennesker.

Andrea Terp

Bjergholt 3, 6200 Aabenraa

Regionrådsmedlem og
kandidat for socialdemokraterne til Regionsrådet

Christian Panbo: 14102021 Usandt svar er ikke o.k.

Usandt svar er ikke o.k.

Christian Panbo, byrådsmedlem for Socialdemokraterne i Aabenraa Kommune,

Løgumklostervej 311, Aabenraa, skriver:

https://jv.dk/artikel/usandt-svar-er-ikke-o-k

Læserbrev: I et læserbrev 08.10.2021 måtte jeg forholde mig til JydskeVestkystens regel om 250

ord.

En undersøgelse fra maj 2016 i klasseværelse 156 var ikke nævnt og i depotrummet ved

gymnastiksalen er fundet misfarvede krydsfiner, loftforskalling og profilbrædder.

Som byggefaglig person, menneske og politiker er det min pligt at afdække/gøre opmærksom på

særdeles vigtige konstruktionsfejl. Disse beskrivelser kalder borgmester Thomas Andresen (V),

Kirsten Nørgård Christensen (V), Erwin Andresen (SP), Jette Julius Christiansen (DF) og Ejler

Schütt (LA), at jeg forsøger at føre bevis for, at Fjordskolen er en dårlig skole. Det passer ikke!

Ovennævnte politikere taler direkte usandt, når de skriver, at jeg aldrig er kommet med

budgetoplæg til en ny skole. November 2017 havde jeg et læserbrev i JV, hvor jeg fremlagde et

budget l 120.400.000 kr.

Kvadratmeterprisen hentede jeg hos kommunens rådgivere. Endvidere tegnede jeg en grundskitse

på 2185 m2 til den nye afdeling A ud fra en nøje beskrivelse af behovet.

Jeg beviser kun, at bygningerne i Kruså ifølge 7 ingeniørrapporter er i rigtig dårlig forfatning. Jeg

VIL gerne Fjordskolen og roser underviserne, børnene og deres pårørende under særdeles svære

forhold.

Endvidere holder jeg af såvel Kruså som Aabenraa, men af forskellige årsager.

Aabenraa har ca 100 muligheder for læringsfaciliteter, men i Kruså er der desværre ganske få.

Handicaporganisationerne og handicaprådet frarådede også en flytning.

Ovennævnte partier troede, de kunne spare en million ved flytning, det holdt heller ikke.

Alle rapporter, tal samt læserbreve er tilgængelige for alle borgere på Egelund 5, inklusiv kaffe.

Andrea Terp: Et budgetforlig med “knast”

Et budgetforlig med ”knast”

Fødsler i Region Syddanmark kan i fremtiden måske ske i en privat fødeklinik. Det er bestemt ikke en udvikling, jeg kan stå inde for.

Det borgerlige flertal i Regionsrådet ønsker at indgå aftale med en privat fødeklinik i Trekantområdet med placering i Kolding.

Det har bl.a.  Socialdemokraterne modsat sig, idet vi ikke ønsker en privatisering af fødsler. Og argumenterne mod private fødeklinikker er mange.

En private fødeklinik er kun et tilbud, hvis moderen er rask og der forventes en helt ukompliceret fødsel. Hvis der under fødslen er behov for smertelindring eller der opstår komplikationer, overføres den fødende til en fødeafdeling.

En overførsel vil altid være forbundet med alvorlige udfordringer for barnet, den fødende og hendes familie, uanset hvorfor det sker. Alene af sikkerhedsmæssige årsager skal fødsler derfor altid ske på fødesteder, hvor der er børneafdeling og tilstedeværelse af fødsels- og børnelæger.

Vi ser ind i en tid, hvor der vil komme til at være mangel på jordemødre. Samtidig forventes der et stigende antal fødsler.

En privat fødeklinik vil i værste fald dræne sygehusenes fødeafdelinger for jordemødre. En helt uacceptabel retning, hvor en privat fødeklinik kan overtage de helt ukomplicerede fødsler og de forventede mere risikofyldte fødsler skal foregå på sygehusenes fødesteder.

En privat fødeklinik vil samtidig medføre væsentlige større udgifter samlet set på fødeområdet i regionen. Det vil alt andet betyde, at der vil skulle ske besparelser på den øvrige sygehusdrift.


Andrea Terp
Bjergholt 3, Aabenraa
Regionrådsmedlem og kandidat for Socialdemokraterne

Theis K. Hommeltoft: Provinsens tomme studiepladser skal ikke fyldes af provinsens børn.

“One must travel, to learn” skrev Mark Twain i bogen The Innocents Abroad fra 1869.

Oversat til dansk, bliver det i retning af, “man behøver at rejse, for at lære”

Naturligvis var Mark Twains ord rettet mod rejsen ud i verden. Ud mod mødet med andre

kulturer og religioner.

Men jeg tillader mig at drage en allegori til verden lige omkring os. Verden i Danmark.

Rejsen i vores eget land.

Det er for tiden på mode at feriere i vores skønne land. Influencerne har travlt på deres ture i

det danske. Selv P3’s Hav og Kamal tog springet ud i mørket, i programmet På Tour med

Hav og Kamal.

Og VisitCopenhagen påstår i et reklamespot på sociale medier, at københavnere nu bedre

kan lide jyder, og inviterer os derfor på besøg i Hovedstaden.

For det er skønt at rejse, også i Danmark. Selv om landet geografisk ikke strækker sig over

mere end knap 43000 km2, kan vi stadig lære meget af hinanden.

Så jeg forstår godt, at provinsens børn og unge ønsker at rejse mod studiepladser “ude” i

storbyerne. De søger den verden, de ikke er vokset op i, ser i TV og hører om. De gør det,

som Mark Twain henviste til, ville give dem perspektiv og dannelse om den verden og det

land, de fremtidigt skal løfte, forsørge og udvikle.

Problemet er altså ikke rejsen fra “land og udkant” mod storbyerne. Men at den

modsatrettede rejse er alt for lille.

For kære unge fra storbyerne. Udkanten, den rådne banan, landet hvor kragerne vender,

kan også lære jer noget. Danne jer, perspektivere jeres tænkning. For vi er en del af jeres

virkelighed, omend storby-boblen forstærkes år for år. Og polariseringen mellem land og by

stadig bliver større. Med den konsekvens, at rekrutteringen til udkanten bliver sværere, fordi

mange hellere vil gå arbejdsløse efter endt uddannelse i storbyen, end flytte “ud hvor

kragerne vender” og opfylde samfundskontrakten.

Hvorfor? Efter min mening grundet mangel på perspektiv, forståelse og dannelse!

Theis Kylling Hommeltoft

Folketingskandidat for Socialdemokratiet i Aabenraa-Kredsen

Nørreskovparken 3C, 6200 Aabenraa.

Kredsgeneralforsamling 2021

Kære socialdemokrater 28.2.2021

Foråret starter i morgen mandag d. 1 marts og en del af Danmark lukker op igen, ikke alt men nu begynder det at gå den anden vej.
En vej som vi alle har savnet meget og det kan kun gå for langsomt, dog skal vi tænke os om så vi ikke skal tilbage til lukning igen, vi står dog i en anden situation nu fremfor i foråret, da vaccinen er begyndt og rulle ud, og tak for det.

I kredsen venter vi spændt på at vi kan mødes fysisk igen. Vi har så mange ting vi gerne vil i gang med, en af de helt store ting der skal i gang er valg til kommune og region , kandidaterne er klar , strategiener er ved og være færdig , materialer er reserveret hos leverandør. Vi håber snart og kan præsenterer alle kandidater for jer til et fysisk møde.

Kredsgeneralforsamling 2021

Vi forventer og afholde kredsgeneralforsamling torsdag d. 15 april kl: 19:00 et sted i Aabenraa. Det er dog med forbehold for ændring af datoen, i vil senest d. 1 april få endelig invitation og dagsorden.

Med venlig hilsen
Socialdemokratiet Aabenraa kredsen
Jan Stubberup
Tlf. 51536517

Vinterbadefaciliteter på Sønderstrand Christian Panbo

Af Christian Panbo
Byrådsmedlem

Bemærkninger til Kulturudvalgets punkt 4 den 13.01.2021 om Anlægsbevilling til vinterbadefaciliteter på Sønderstrand.
Jydske Vestkysten har de senere dage skrevet om dette emne. Som medlem af Kultur og fritidsudvalget kunne jeg ikke stemme for frigivelse af kr 2.8 million af følgende årsager:

• Sagen var ikke ordentlig belyst og udvalget var ikke inddraget i processen. Der var vedlagt 3 skitser på et 54 m2 stort klubhus plus tilhørende 3 toiletter med offentlig adgang.

• Jeg mangler beskrivelse af konstruktion, materialer, møbler, opvarmning samt ikke mindst driften, hvem skal stå for det.

• Dækker beløbet arkitekt, projektering, byggestyring, alle håndværkerudgifter mm. inklusive jordbundsundersøgelser, så der ikke kommer overraskelser, al detaljeinformation mangler.
Jeg undrede mig meget over overskriften ”vinterbadefaciliteter”, når skitserne viser et klubhus med bl.a. mødebord, stole, bænke og sauna.

Læs videre

Copyright © 2021 Socialdemokratiet Aabenraa Kommune